algemene voorwaarden


algemene voorwaarden

1     Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werk­zaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van werk door Fysio Belle voor opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsop­volgers. Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2     Grondslag offertes

Offertes van Fysio Belle zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te hebben verstrekt. Fysio Belle zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeen­komstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

3     Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gege­vens die Fysio Belle nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Fysio Belle betrokken (zullen) zijn.

4     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Fysio Belle geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Tarieven en kosten van de opdracht

Tijdens de schoolvakanties worden er geen groepslessen gegeven. Dit is reeds in de tarieven berekend.

Met betrekking tot de tarieven staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van honoraria en kosten die Fysio Belle noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, wordt doorbere­kend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offer­te anders is aangegeven.

6     Afspraken annuleren

Individuele afspraken dienen 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden, inspreken op de voicemail is eventueel ook mogelijk. Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Het tarief van een niet nagekomen afspraak bedraagt 100% van het overeengekomen tarief voor de betreffende dienst. Alleen bij duidelijke overmacht wordt hiervan afgeweken. De rekening voor het niet nakomen van uw afspraak kunt u niet bij uw verzekeraar declareren

7     Betalingsvoorwaarden

De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysio Belle vrij om zonder nadere ingebrekestelling incasso¬maatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Ook kan Fysio Belle met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelij­ke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtin­gen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8     Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Fysio Belle de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstver­lening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aan­vullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9     Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Fysio Belle verkrijgt en de medewerking die wordt ver­leend. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagteke­ning daarvan dient de opdrachtgever Fysio Belle hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Fysio Belle vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde (maandelijkse) decla­ratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Fysio Belle mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Fysio Belle behoudt daarbij aan­spraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamhe­den, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resulta­ten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11   Aansprakelijkheid

Fysio Belle is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Fysio Belle van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakman­schap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroor­zaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorari­um dat Fysio Belle voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijk­heid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12   Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.